Ders Notlarim

Ge?en yaz ODT?’n?n OpenCourseWare projesi i?in ders notu ?a?r?s? yapm??lard?. Ben de
yan?t vermi?tim. 2-3 hafta ?nce Programlama Dili Kavramlar? dersimi koyduklar?n? g?rd?m. Dersin 2/3’l?k k?sm?n?n notlar? var ve g?zel yan? uzaktan e?itim i?in T?rk?e haz?rlam?? olmam.
?ngilizce olarak yine “Bilgisayarl? Grafik” dersi notlar?m da ayn? yerde var. Ger?i bu dersin daha g?ncel OpenGL ?rnekli kopyas? dersi benden sonra verenler taraf?ndan b?l?m sayfas?nda geli?tiriliyor.
Proje g?zel bir proje. Ders i?erikleri Creative Commons’la a??l?yor. Ama ?u anda ders say?s? ?ok az ve dersler detays?z. ODT? gibi ?ngilizce e?itim yapan bir kurumda T?rk?e not pek ?remiyor tabii. Çevirme g?n?ll?lerini severek projeye dahil edeceklerini tahmin ediyorum.

13 Mart 2008

Posted In: ?zg?r yaz?l?m, Akademik

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com