Bilgisayar – Onur'sal 2010-10-31 20:11:13

2.5 y?ll?k Youtube yasa?? en sonunda kalkt?. Ama nas?l, yasakl? videolar?n telif haklar? bir ?irkete verildi, ?irket de telif hakk? iddia ederek Youtube’dan videolar? kald?rd?. Sorun ?z?ld? m?? Hay?r. Yar?n birisi telif hakk? olmayan bir materyal haz?rlarsa ne olacak? Bu sefer 2.5 y?l da kurtaram?yacak, yeni bir g?nl?k ?z?m bulununcaya kadar yine yasakl? kalacak.

Binali Y?ld?r?m’? dinlerseniz T?rkiye ?ocuk istismar? i?in ?ok g?zel ?eyler yap?yor da ?u Atat?rk’e hakaret y?z?nden yap?lanlar “yasak?? zihniyet” damgas? yiyerek yanl?? yarg?lan?yor. Hala da a?z?nda bir vergi muhabbeti d?nd?r?yor.

?ncelikle ?u vergi sa?mal???ndan art?k vazge?in. Adamlar ?irketlerini bir Avrupa ?lkesinde kurmu?lar fatura kesiyorlar, sizin ?irketleriniz de o faturalar? gider g?steriyorlar. Detay?ndan anlamam ama g?mr?k birli?i oldu?u s?rece ortada yasad??? bir?ey yok, vergi alman?n yolu da yok. Vatanda?lara ortada bir vergi ka?ak??l??? varm?? gibi g?stermek b?y?k ay?p. E?er ?ok rahats?zsan?z ?zel bir g?mr?k koyars?n?z, gider g?sterilemez dersiniz vs. (tabi Avrupa Toplulu?u buna ne der, onu da siz d???n?n) Ne olursa olsun bunu Maliye Bakanl??? halleder, Ula?t?rma Bakanl??? de?il. ?stelik Google T?rkiye’de ?irket kursun diye yasaklar? avantaj olarak kullanmak ortaokulda ho?land??? k?z?n dikkatini ?ekmek i?in sa??n? ?ekmeye benziyor. Ger?ekten bu kadar aciz misiniz?

?kincisi ?ocuk suistimali ve ?ocuklar? m?stehcen i?erikten koruma konusu. Bir kere meclisin g?ndemine 5651’i getiren ?ocuk suistimali, uyu?turucunun ?zendirmesi ve benzeri konular b?t?n d?nyada hassas olunan konular ve FBI’?ndan b?t?n ?lke polislerinin ?ok k?sa s?rede i?birli?i yaparak sadece i?eri?in kald?r?lmas? de?il su?lunun bulunmas? i?in de u?ra?aca?? vakalar. Dolay?s?yla o konuda yasa ??kartmay? gerektirecek ?ok ?nemli bir neden de yoktu. Emniyet i?erisindeki ?zel bir birim bile rahatl?kla bunu hallederdi. M?stehcen i?erikten ?ocuklar? korumak ise lafta ?ok ?nemli bir u?ra? ama pratikte yap?lanlar?n sorunun ?z?yle alakas? yok.

Merkezi tedbirlerle ?ocuklar?n m?stehcen i?eri?e eri?mesine engel olamazs?n?z. Hem b?t?n sayfalar? yasaklayamazs?n?z, hem de m?stehcen i?eri?i b?y?klere de yasakl?yarak “ideolojik” bir uygulama yapm?? olursunuz. Ayn?s? RT?K denilen kurum i?in de ge?erli. ?nsanlar?n sormas? gerek soru ?u: “Yeti?kinleri neden m?stehcen i?erikten koruyorsunuz? Yoksa m?stehcen i?eri?i herkes i?in zararl? g?ren bir zihniyeti ?lkeye hakim k?lmaya m? ?al???yorsunuz?” Tabi bu soruyu sormaya ?ok fazla insan cesaret edemiyor, ?nk? isimlerinin pornocuya ??kma riski var. Bu husus ABD de dahil bir?ok ?lkede muhafazakar-liberal ?at??mas? i?inde ya?anan bir tart??ma. Televizyonda T?rkiye benzeri uygulamalar ?o?unlukta olsa da ?nternet’te arap ?lkelerine h?zla yakla??yoruz.

As?l sorun olan ?ocuklar ve m?stehcenli?e gelince bu uygulaman?n do?ru yeri ailedir. Aile ?ocu?una kar?? sorumlu olmazsa ?ocu?un m?stehcenli?e eri?imini engelliyemezsiniz. Aile ?ocu?una sahip ??kmazsa ?nternet olmaz film olur, sokak olur, r?ntgencilik olur te?hircilik olur, ?ocuk (do?rusu ergen demek laz?m) m?stehcenli?e eri?imin bir yolunu bulur. Aile ?ocu?una sahip ??karsa zihin ve geli?imlerinin olumsuz y?nde etkilenmesi engellenmi? olur. ?nternet sadece i?eri?in ?ok kolay eri?ilebilir olmas? a??s?ndan hassas bir ortamd?r. O y?zden mutlaka bilgisayarlar?n ?ocuk bilgisayar?/yeti?kin bilgisayar? ya da ?ocuk modu/yeti?kin modu ?eklinde ayr?lmas?, ?ocuklara ait bilgisayarlar?n ?zel yaz?l?mlarla korunmas? ?artt?r. Saniyede milyarlarca i?eri?in akt??? bir ?lke omurgas?nda filtreleme yapman?z hem teknik olarak ?ok zordur, hem de y?netilmesi idaresi zordur. Hele bu filtrenin ba??na sivil toplumun katk? vermedi?i ve denetlemedi?i bir memur grubunu g?revli atarsan?z, s?reci de ?effafla?t?ramazsan?z bug?n T?rkiye’de ya?ad???m?z sa?mal?k ba??n?za gelir. Siz 10 sayfa kapars?n?z, ayn? g?n 20 sayfa a??l?r.

Devletin yapmas? gereken sivil toplumu i?in i?ine ?ekerek ve paran?n musluklar?n? a?arak (BTK’n?n b?t?esi 1 milyar liradan fazla, bunun mislini hazineye aktar?yor) ?ocuklar? m?stehcen i?erikten koruyacak organizasyonu yapmak, ?ocuk bilgisayarlar?na ?zel yaz?l?mlar (taray?c?lara filtreler, paket filtreleri ve vekil sunucular) ?reterek bunlar? ?cretsiz da??tmak ve gerekli servisleri ?cretsiz vermek. ?rne?in okullardaki ?nternet ??k??lar?nda, ?nternet kafelerde ve bireysel kullan?c?lar i?in ISP’ler i?inde vekil sunucular kurarak bu sunucu yap?land?rmalar?n? merkezden yapt?rmak. Merkezde ise STK’lar?nda katk? verdi?i bir sak?ncal? i?erik veri taban? olu?turarak gerekli k?s?tlamalar? yapmak. Binali Y?ld?r?m T?rkiye ?rnek diyor ama T?rkiye’nin ?rnek alabilece?i ve almas? gereken bir?ok ger?ek ?rnek var. ?stendi?i s?rece hem ?u andakinden daha etkili olarak ?ocuklar? m?stehcen i?erikten korumak m?mk?n, hem de yeti?kinleri korumadan (!) bunu yapmak m?mk?n. Tabi ?ocuklara bilin?li olarak yeti?kin i?eri?i sunanlara ve ihmalde bulunanlar? da takip alt?na al?p ciddi yapt?r?mlar uygulamak gerekli.

?unc? konu T?rkiye’de ?nternet’in gelece?ini ger?ekten tehdit eden “hakaret” konusu. Bu da T?rkiye’nin ifade ?zg?rl??? konusundaki geri kalm??l???ndan kaynaklan?yor. Bir ara T?B’in ki?isel hakareti 5651’in katalog su?lar?na dahil edilmesini ?nerece?ini okumu?tum. Bu ?u anlama geliyor, mahkeme olmadan bir web sayfas? tek telefonla T?B taraf?ndan kapat?labilecek. Facebook, Twitter, Blog sunucular? gibi bir ortamda edilen hakaretlerde ne olabilece?ini siz d???n?n. Bu yasa de?i?ikli?i olmasa bile sa?olsun baz? il ve il?elerimizdeki baz? mahkemeler savunma yap?lamad??? i?in k?sa s?re i?inde ki?isel hakaretten y?r?tmeyi durdurma karar? alarak yasak uygulayabiliyorlar. Bunu malum ki?inin evrim konusunda ald?rd??? kararlarla s?k s?k ya?ad?k. Ki?isel hakaretin sadece i?eri?i engellemekle b?t?n siteyi engellemenin aras?ndaki farka ve sonu?lar?na vak?f ?zel mahkemeler taraf?ndan ele al?nmas? ve yasaklama yerine failin bulunmas?, tekzip yay?nlanmas? gibi ?z?mleri deneme prensiplerini i?letecek ?ekilde karara ba?lanmas? gerekli. Tabi bunun mizah??lar?m?z? da rahatlatacak ?ok daha net bir ?z?m? var. Uygar ?lkelerdeki gibi siz de ayn? ortamda daha d?zeyli ?ekilde kar??l???n? verir ya da g?rmemezden gelirsiniz. Zira hakaret ?o?unlukla tepki verdi?inizde de?erlenir.

Neyse i?in ?z?, yasak kalkt? diye sevinmeyin ?nk? zihniyet ayn?. Yasay? ??kar?p, memurlar? atay?p, ?arklar? i?letip sonra pi?kin pi?kin “bu yasaklar da bizi k?t? g?steriyor” diyen, iki laf?n birisi sa?ma bir vergi saplant?s? olan, ?nternet’i gazete gibi g?ren y?neticiler ayn?.

31 Ekim 2010

Posted In: 5651, bilgisayar, internet yasaklar?, T?B, Ya?am, youtube

Özgür Web Günleri Günlüğü

15-16 Ekim tarihinde yani geçen hafta sonu Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu LKD ile beraber Özgür Web Teknolojileri Günleri adında bir etkinlik düzenlendi. İstanbul'da bir özgür yazılım etkinliğini kaçırdığım nadir göründüğü için ben de oradaydım. YÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin döner kapılarının çok hızlı olduğunu söylemekle başlayayım (daha sonraki etkinliklerde sırtınıza,çantanıza vurabilen bir döner kapıya hazırlıklı olun). Her özgür yazılım etkinliğinde bulunan LKD,Kartaca,Zeitin standlarının yanı sıra Profect ve Gittigidiyor standları vardı. Bütün stand yetkilileriyle de sohbet etme imkanı buldum elbette. LKD bu etkinlik için muhteşem stickerlar hazırlamıştı.Uzun zamandır üşeniyordum LKD'ye üye olmaya burada başvurumu yaptım inşallah kabul edilir.Kartaca standındaki bayanın beni Özgür Yazılım Günlerinden hatırlaması şaşırttı açıkcası , her zaman ki Kartaca defter ve kalemlerinden vardı (Bu gidişle Kartaca defterlerinden bir koleksiyonum olacak :D) Profect adlı eğitim firması %50 indirimle Linux ve İnternet kitapları satıyordu (3 tane aldım). Bizim bölümde (KOÜ Bilgisayar Müh.) Özgür yazılım ile ilgilenen insanların sayısı çok azken 19 Mayıs'ta aktif çalışan bir Özgür Yazılım Klübü varmış feci imrendim ne söyleyeyim.19 Mayıs'ta okuyan arkadaş bütün etkinlik programını hocalarına danışmış beni de bilgilendirerek çok daha güzel bir etkinlik geçirmemi sağladı kendisine de çok teşekkür ederim buradan.
Girdiğim seminerlerden bahsedecek olursam. İlk gün ilk seminer Kampüste web geliştirme hakkındaydı Sabancı Üni. 'den konuşmacılar müşteri ilişkilerinin nasıl olması gerektiğinden ve kullandıkları sistemlerden özellikle Drupal'den bahsettiler. İkinci olarak hoş bir tesadüfle Drupal-tr kurucusu Drupalle ilgili bir sunum yaptı ne yalan söyleyeyim bu CMS/Framework 'ten etkilendim. Sonraki Rest sunumunu anlamayarak yan salona geçtik fakat Front-End sunumunun ne yazık ki sadece sonuna yetişebildik. Aradan sonra Gökhan Bey adını ilk defa duyduğum erlang dilini ve frameworklerini büyük bir tutkuyla ve bilişim stand-upı tarzında anlattı.Günün son iki sunumunda ise Ruby on Rails üzerinde test temelli programlama hakkında gayet güzel bilgiler aldık. Bana bir programlama dilinden ziyade İngilizce yazıyormuşuz gibi geldi.
İkinci günü biraz daha atölyede geçirdim ilk başta Kartaca'dan PHP/Zend atölyesindeydim ancak pek bir şey anlamadım ve ikincisine girmedim.Biraz da arkadaşların etkisiyle bir wordpress sunumuna girdim ancak sunumu veren kişi meşhur blog yazarlarından biri (Blog işinde yeni olan ben bile duyduysam meşhurdur herhalde :D) ve gayet de son kullanıcı olan Gabriela Oleru verdi.Başka yerde güzel bir sunum olacak iken özgür yazılım ile ilgilenen veya teknik (veya her ikisine) hitap eden bir kitleye yapılınca benim en kötü bulduğum sunumdu onu da yapamıyorum bunu da yapamıyorum bilgisayarcı bir arkadaş artık msnden cevap vermiyor hehe şeklinde bir sunumu beklemediğimden de olabilir bir an için özellikle teknik insanlara son kullanıcı bakış açısını mı anlatmaya çalışıyorlar diye düşünmedim değil ama bu sıkılmamı engellemedi tabii ki . Ardından PHP/Obullo ve Apache Cassandra sunumu vardı aslında konular gayet güzeldi ancak Obullo sunumunu yapan Ersin Bey'in sesi uykumu getirdi :D . Aranın ardından bir Python framework'ü olan Turbogears sunumu dinledim.Son olarak Python/Django ile ilgili bir atölye çalışmasında bulundum.Bence Egnity geliştiricisi Emre Bey çok güzel bir sunum gerçekleştirdi.
Tanıştığım ve tekrar gördüğüm insanlarla,öğrendiğim yeni şeylerle genel olarak çok güzel bir etkinlik geçirdiğimi söyleyebilirim.

18 Ekim 2010

Posted In: Etkinlikler, Gezegen

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com