Bilgisayar – Onur'sal 2010-10-31 20:11:13

2.5 y?ll?k Youtube yasa?? en sonunda kalkt?. Ama nas?l, yasakl? videolar?n telif haklar? bir ?irkete verildi, ?irket de telif hakk? iddia ederek Youtube’dan videolar? kald?rd?. Sorun ?z?ld? m?? Hay?r. Yar?n birisi telif hakk? olmayan bir materyal haz?rlarsa ne olacak? Bu sefer 2.5 y?l da kurtaram?yacak, yeni bir g?nl?k ?z?m bulununcaya kadar yine yasakl? kalacak.

Binali Y?ld?r?m’? dinlerseniz T?rkiye ?ocuk istismar? i?in ?ok g?zel ?eyler yap?yor da ?u Atat?rk’e hakaret y?z?nden yap?lanlar “yasak?? zihniyet” damgas? yiyerek yanl?? yarg?lan?yor. Hala da a?z?nda bir vergi muhabbeti d?nd?r?yor.

?ncelikle ?u vergi sa?mal???ndan art?k vazge?in. Adamlar ?irketlerini bir Avrupa ?lkesinde kurmu?lar fatura kesiyorlar, sizin ?irketleriniz de o faturalar? gider g?steriyorlar. Detay?ndan anlamam ama g?mr?k birli?i oldu?u s?rece ortada yasad??? bir?ey yok, vergi alman?n yolu da yok. Vatanda?lara ortada bir vergi ka?ak??l??? varm?? gibi g?stermek b?y?k ay?p. E?er ?ok rahats?zsan?z ?zel bir g?mr?k koyars?n?z, gider g?sterilemez dersiniz vs. (tabi Avrupa Toplulu?u buna ne der, onu da siz d???n?n) Ne olursa olsun bunu Maliye Bakanl??? halleder, Ula?t?rma Bakanl??? de?il. ?stelik Google T?rkiye’de ?irket kursun diye yasaklar? avantaj olarak kullanmak ortaokulda ho?land??? k?z?n dikkatini ?ekmek i?in sa??n? ?ekmeye benziyor. Ger?ekten bu kadar aciz misiniz?

?kincisi ?ocuk suistimali ve ?ocuklar? m?stehcen i?erikten koruma konusu. Bir kere meclisin g?ndemine 5651’i getiren ?ocuk suistimali, uyu?turucunun ?zendirmesi ve benzeri konular b?t?n d?nyada hassas olunan konular ve FBI’?ndan b?t?n ?lke polislerinin ?ok k?sa s?rede i?birli?i yaparak sadece i?eri?in kald?r?lmas? de?il su?lunun bulunmas? i?in de u?ra?aca?? vakalar. Dolay?s?yla o konuda yasa ??kartmay? gerektirecek ?ok ?nemli bir neden de yoktu. Emniyet i?erisindeki ?zel bir birim bile rahatl?kla bunu hallederdi. M?stehcen i?erikten ?ocuklar? korumak ise lafta ?ok ?nemli bir u?ra? ama pratikte yap?lanlar?n sorunun ?z?yle alakas? yok.

Merkezi tedbirlerle ?ocuklar?n m?stehcen i?eri?e eri?mesine engel olamazs?n?z. Hem b?t?n sayfalar? yasaklayamazs?n?z, hem de m?stehcen i?eri?i b?y?klere de yasakl?yarak “ideolojik” bir uygulama yapm?? olursunuz. Ayn?s? RT?K denilen kurum i?in de ge?erli. ?nsanlar?n sormas? gerek soru ?u: “Yeti?kinleri neden m?stehcen i?erikten koruyorsunuz? Yoksa m?stehcen i?eri?i herkes i?in zararl? g?ren bir zihniyeti ?lkeye hakim k?lmaya m? ?al???yorsunuz?” Tabi bu soruyu sormaya ?ok fazla insan cesaret edemiyor, ?nk? isimlerinin pornocuya ??kma riski var. Bu husus ABD de dahil bir?ok ?lkede muhafazakar-liberal ?at??mas? i?inde ya?anan bir tart??ma. Televizyonda T?rkiye benzeri uygulamalar ?o?unlukta olsa da ?nternet’te arap ?lkelerine h?zla yakla??yoruz.

As?l sorun olan ?ocuklar ve m?stehcenli?e gelince bu uygulaman?n do?ru yeri ailedir. Aile ?ocu?una kar?? sorumlu olmazsa ?ocu?un m?stehcenli?e eri?imini engelliyemezsiniz. Aile ?ocu?una sahip ??kmazsa ?nternet olmaz film olur, sokak olur, r?ntgencilik olur te?hircilik olur, ?ocuk (do?rusu ergen demek laz?m) m?stehcenli?e eri?imin bir yolunu bulur. Aile ?ocu?una sahip ??karsa zihin ve geli?imlerinin olumsuz y?nde etkilenmesi engellenmi? olur. ?nternet sadece i?eri?in ?ok kolay eri?ilebilir olmas? a??s?ndan hassas bir ortamd?r. O y?zden mutlaka bilgisayarlar?n ?ocuk bilgisayar?/yeti?kin bilgisayar? ya da ?ocuk modu/yeti?kin modu ?eklinde ayr?lmas?, ?ocuklara ait bilgisayarlar?n ?zel yaz?l?mlarla korunmas? ?artt?r. Saniyede milyarlarca i?eri?in akt??? bir ?lke omurgas?nda filtreleme yapman?z hem teknik olarak ?ok zordur, hem de y?netilmesi idaresi zordur. Hele bu filtrenin ba??na sivil toplumun katk? vermedi?i ve denetlemedi?i bir memur grubunu g?revli atarsan?z, s?reci de ?effafla?t?ramazsan?z bug?n T?rkiye’de ya?ad???m?z sa?mal?k ba??n?za gelir. Siz 10 sayfa kapars?n?z, ayn? g?n 20 sayfa a??l?r.

Devletin yapmas? gereken sivil toplumu i?in i?ine ?ekerek ve paran?n musluklar?n? a?arak (BTK’n?n b?t?esi 1 milyar liradan fazla, bunun mislini hazineye aktar?yor) ?ocuklar? m?stehcen i?erikten koruyacak organizasyonu yapmak, ?ocuk bilgisayarlar?na ?zel yaz?l?mlar (taray?c?lara filtreler, paket filtreleri ve vekil sunucular) ?reterek bunlar? ?cretsiz da??tmak ve gerekli servisleri ?cretsiz vermek. ?rne?in okullardaki ?nternet ??k??lar?nda, ?nternet kafelerde ve bireysel kullan?c?lar i?in ISP’ler i?inde vekil sunucular kurarak bu sunucu yap?land?rmalar?n? merkezden yapt?rmak. Merkezde ise STK’lar?nda katk? verdi?i bir sak?ncal? i?erik veri taban? olu?turarak gerekli k?s?tlamalar? yapmak. Binali Y?ld?r?m T?rkiye ?rnek diyor ama T?rkiye’nin ?rnek alabilece?i ve almas? gereken bir?ok ger?ek ?rnek var. ?stendi?i s?rece hem ?u andakinden daha etkili olarak ?ocuklar? m?stehcen i?erikten korumak m?mk?n, hem de yeti?kinleri korumadan (!) bunu yapmak m?mk?n. Tabi ?ocuklara bilin?li olarak yeti?kin i?eri?i sunanlara ve ihmalde bulunanlar? da takip alt?na al?p ciddi yapt?r?mlar uygulamak gerekli.

?unc? konu T?rkiye’de ?nternet’in gelece?ini ger?ekten tehdit eden “hakaret” konusu. Bu da T?rkiye’nin ifade ?zg?rl??? konusundaki geri kalm??l???ndan kaynaklan?yor. Bir ara T?B’in ki?isel hakareti 5651’in katalog su?lar?na dahil edilmesini ?nerece?ini okumu?tum. Bu ?u anlama geliyor, mahkeme olmadan bir web sayfas? tek telefonla T?B taraf?ndan kapat?labilecek. Facebook, Twitter, Blog sunucular? gibi bir ortamda edilen hakaretlerde ne olabilece?ini siz d???n?n. Bu yasa de?i?ikli?i olmasa bile sa?olsun baz? il ve il?elerimizdeki baz? mahkemeler savunma yap?lamad??? i?in k?sa s?re i?inde ki?isel hakaretten y?r?tmeyi durdurma karar? alarak yasak uygulayabiliyorlar. Bunu malum ki?inin evrim konusunda ald?rd??? kararlarla s?k s?k ya?ad?k. Ki?isel hakaretin sadece i?eri?i engellemekle b?t?n siteyi engellemenin aras?ndaki farka ve sonu?lar?na vak?f ?zel mahkemeler taraf?ndan ele al?nmas? ve yasaklama yerine failin bulunmas?, tekzip yay?nlanmas? gibi ?z?mleri deneme prensiplerini i?letecek ?ekilde karara ba?lanmas? gerekli. Tabi bunun mizah??lar?m?z? da rahatlatacak ?ok daha net bir ?z?m? var. Uygar ?lkelerdeki gibi siz de ayn? ortamda daha d?zeyli ?ekilde kar??l???n? verir ya da g?rmemezden gelirsiniz. Zira hakaret ?o?unlukla tepki verdi?inizde de?erlenir.

Neyse i?in ?z?, yasak kalkt? diye sevinmeyin ?nk? zihniyet ayn?. Yasay? ??kar?p, memurlar? atay?p, ?arklar? i?letip sonra pi?kin pi?kin “bu yasaklar da bizi k?t? g?steriyor” diyen, iki laf?n birisi sa?ma bir vergi saplant?s? olan, ?nternet’i gazete gibi g?ren y?neticiler ayn?.

31 Ekim 2010

Posted In: 5651, bilgisayar, internet yasaklar?, T?B, Ya?am, youtube

Google translate ile doland?r?c?l?k

Ço?unuz a?a??daki gibi doland?r?c?l?k e-postalar? alm??s?n?zd?r.

Biz ?u anda bizim metu.edu.tr Veri Taban? y?kseltiyorsan?z, Bu y?kseltmek i?in metu.edu.tr hesab?n?z? kapatabilirsiniz,senin metu.edu.tr hesap korumak i?in, ileri l?tfen Kullan?c? Ad? ve ?ifre E-posta ile customercare hizmetleri:
….@att.net


Bu eskiden ?ngilizce phishing (oltac?l?k diye ?evirilebilir) e-postas? atanlar?n Google translate’i ke?fetmeleri ile ba?lad?. Her ?lkeye kendi dilinde olta atmak ?ok ak?ll?ca bir fikirdi. Fakat bu arkada?lar?n Google translate’in T?rk?e’de ne kadar ba?ar?s?z oldu?u konusunda bir fikirleri yok. Yine de bilgisayar deyimleriyle konu?an insanlar?n anla??lmaz oldu?u varsay?m?yla yukardaki yaz?ya itibar edenler olabilir belki :).

Çeviri servisleri olduk?a yayg?n olarak kullan?lmaya ba?land?. Fakat malesef ba?ar?l? bir T?rk?e ?eviri motoru ?zerine ciddi bir projeyi finanse etmeye kimse yana?m?yor. 10 y?l kadar ?nce yabanc? bir firma T?rk?e’yle ilgili bir proje yapm??t? ve ?eviri motorlar?na T?rk?e’yi ekletmi?ti ve belli bir d?zeyde ba?ar? yakalam??t?, sonlar? ne oldu bilmiyorum. Var olan google translate gibi motorlar da istatistiksel ve kestirme y?ntemler kulland?klar? i?in T?rk?e’ye ?zg? zorluklarla ba?a ??kam?yor.

Birka? ay ?nce de “biz s?per ?eviri yap?yoruz, sizin d?nyan?n her yerinden insanlarla T?rk?e chat yapman?z? sa?l?yoruz” diyen bir adam ??km??t? televizyona. Ben de bir T?rk ?irketi ?eviri ile ilgileniyor demi?tim. Hemen web sayfalar?na girdim ve kar??ma Google translate ??kt?. 🙂

8 Nisan 2010

Posted In: ?eviri, bilgisayar, goggle translate, pishing, Ya?am

Like a Prayer

Son d?nemde mail istemcilerinin b?y?k ?o?unlu?unu ?nternet taray?c?lar? ele ge?irdi. Çogu ki?i IMAP istemciler yerine aslen HTTP-IMAP ge?idi olan webmail uygulamalar?n? tercih ediyor.

Webmail sunucular?n?n b?y?k ?o?unlu?u durumsuz ?al???yor. Yani istemciden gelen her t?klamada yeni bir IMAP oturumu a??p i?lemi yapt?ktan sonra oturumu kaybediyor. Rouncube gibi posta ba?l?k listesini tamponda tutanlar var ama hala bir “yetkilendir-i?lemi yap-??k” d?ng?s?n? i?letmek zorunda kal?yorlar.

??lemi h?zland?rman?n bir yolu bir IMAP vekil sunucusu yerle?tirmek (Bkz. imapproxy) b?ylelikle yetkilendirmeyi ve oturumu a??k tutarak yeniden kullanabiliyorsunuz. Ama hala sunucu, istemcinin durumunu tutmad??? i?in thunderbird, kmail, evolution benzeri istemcilerden yava?s?n?z.

?ki y?l kadar ?nce, ya bunu yapm??lard?r dedi?imde Prayer‘la kar??la?t?m. C ile yaz?lm??, tam d???nd???m gibi her oturum i?in oturumun durumunu sunucuda tutan, IMAP oturumunu a??k tutan ve dolay?s?yla her t?klamada sadece minimum gerekli i?lemi yapan, bu sayede de son derece h?zl? bir webmail yaz?l?m?. Kullan?c? aray?z? ?irkin olsa da h?z? ger?ekten m?thi?. Ayr?ca PHP tabanl? olan webmail’lere g?re g?venli oldu?u da muhakkak. Eminim Java gibi bir dilde uygulama sunucular? ?zerinde ?al??an muadilleri vard?r ama ben Prayer’in bu ko?ullarda pop?ler olmamas?na ?ok ?a??r?yorum.

Eeee, bunlar? niye ?imdi yaz?yorsun derseniz, yeni s?r?m? ??km??, G?kdeniz kurmu?, ben duyuray?m, siz kurun, sonra gelenler de hani bana hani bana desin diye… 🙂

13 Ekim 2008

Posted In: ?zg?r yaz?l?m, linux, prayer, webmail

OOXML raporu

Ocak ay?nda b?l?m?m?ze TSE’den daha ?nceki OOXML g?r???n? de?erlendiren ve yeni g?r?? isteyen bir yaz? g?nderilmi?ti. Biz de k?sa s?re i?inde Internet’teki iki taraftan kaynaklar? ve di?er ?lke g?r??lerini okuyarak b?l?m g?r??? olu?turan bir rapor haz?rlam??t?k. Raporu da??tmad???m?z? farkettim. Buyrun: OOXML ODT? Bilgisayar M?hendisli?i g?r???

27 Mart 2008

Posted In: bilgisayar, teknik

Ders Notlarim

Ge?en yaz ODT?’n?n OpenCourseWare projesi i?in ders notu ?a?r?s? yapm??lard?. Ben de
yan?t vermi?tim. 2-3 hafta ?nce Programlama Dili Kavramlar? dersimi koyduklar?n? g?rd?m. Dersin 2/3’l?k k?sm?n?n notlar? var ve g?zel yan? uzaktan e?itim i?in T?rk?e haz?rlam?? olmam.
?ngilizce olarak yine “Bilgisayarl? Grafik” dersi notlar?m da ayn? yerde var. Ger?i bu dersin daha g?ncel OpenGL ?rnekli kopyas? dersi benden sonra verenler taraf?ndan b?l?m sayfas?nda geli?tiriliyor.
Proje g?zel bir proje. Ders i?erikleri Creative Commons’la a??l?yor. Ama ?u anda ders say?s? ?ok az ve dersler detays?z. ODT? gibi ?ngilizce e?itim yapan bir kurumda T?rk?e not pek ?remiyor tabii. Çevirme g?n?ll?lerini severek projeye dahil edeceklerini tahmin ediyorum.

13 Mart 2008

Posted In: ?zg?r yaz?l?m, Akademik

LKD YK’ya veda

2003 y?l?nda yedek ?yelikten dahil olmu? oldu?um Linux Kullan?c?lar? Derne?i Y?netim Kurulu’ndan 1 hafta kadar ?nce istifa ettim. Y?netim Kurulu’nun yo?un toplant? program?na ve ?al??ma y?ntemine uyamad???m i?in uzun s?redir gurur duyarak s?rd?rd???m bu g?revi b?rakt?m. Malesef devam ederek bir ?eyleri de?i?tirecek enerjim yoktu.

Tabi dernekle olan ili?kimi kesmiyorum. Derne?e bir ?ye olarak katk? vermeyi s?rd?rmek istiyorum. Dernek ciddi bir b?y?me sanc?s? ge?iriyor. Bir kullan?c? toplulu?u olarak boyundan ?ok b?y?k i?leri ba?aran dernek daha b?y?k, ?rg?tl? bir yap?y? ayn? temellerde devam ettiremiyor. Benim bulundu?um d?nemde YK olarak bunu de?i?tirmek i?in ?e?itli planlar yapt?k ama arzulad???m?z a??l?m? getiremedik ve derne?in kendini devam ettirmesi i?in gerekli b?rokrasiyle u?ra?maktan ?rg?tlenmeye y?nelik ciddi ad?mlar atamad?k.

Ben yine de derne?in gelece?ini ?ok ayd?nl?k g?r?yorum. Bu YK ve g?revi May?s’ta devir alacak YK’n?n ?yelerin de deste?iyle derne?i ?ok daha ba?ar?l? yerlere getirece?ine inan?yorum. Sonu?ta y?netimler ge?icidir ama ?yeler derne?e sahip ??kt?k?a dernek ya?ayacakt?r.

Bir y?l? a?k?n s?redir beraber ?al??t???m?z Y?netim Kurulu ?yelerine ve g?revi benden teslim alacak ?yelere ba?ar?lar diliyorum. D?rt y?ll?k g?revim s?ras?nda bir kusur ettiysem affola…

10 Ekim 2007

Posted In: lkd

Periyodik cetvel, spektrum tablosu, bunlar inan?lmaz bir hazine.

a?a??daki yaz? bizim Kovan laboratuvar?n?n gazetelerde ??kan haberlerden birine ?nternet’ten yap?lm??:

Otomatik kontrol mefhumu olduk?a ?nemli.Art?k insanl?k ?yle bir hale geldi ki birbirlerini ?ld?rme yar???na giren modern entel toplumu y?z?nden otomataya girmemek yaz?k olurdu.insanlar aray?? i?indeler mor ?tesi,k?z?l ?tesi derken art?k galaksiler aras? haberle?meye kadar gidiyor.Bir mor ?tesi amp?l ba?l?yor ses titre?imlerini aynen g?nderiyor.Temel bilimler ?ok ?nemli.Periyodik cetvel,spektrum tablosu bunlar inan?lmaz bir hazine.?nsano?lunun bilgi hazinesi kimsenin tekelinde kalmamal?,yay?lmal?.

Kesinlikle s?per 🙂 . Organize yapay zekayla ilgili ?ok de?erli ?al??malar yapan bir laboratuvar?n b?t?n ?al??mas?n? aslen pek alakal? olmayan “may?n temizleme”ye indirgeyen habercilere mi yoksa bu yorumu ve di?er yorumlar? yapanlara m? g?leyim bilmiyorum. Sonu?ta ?lkenin bilime bak??? komik, hatta trajikomik 🙂

26 Haziran 2007

Posted In: Akademik, Geyik, Ya?am

Tuna ve Gcompris sunumu

BMB_198.jpg San?r?m ?enlikte bu sene bir ya? rekoru k?rd?k. De?erli arkada??m ve asistan?m Tuna’yla “GCompris: Çocuklar ??in E?itici ?zg?r Oyunlar” adl? bir seminer verdik. Ben s?k?c? k?sm? yap?p projeyi vs. anlatt?m Tuna da bilmeyenler i?in oyunlar? g?sterdi.
Tuna 2002 do?umlu, 5 ya??nda ve 2 ya??ndan beri GCompris oynuyor. Bir kurtarma operasyonu i?in annesinin diz?st? bilgisayar?na acilen Linux kurup onun ?zerinde ppracer gibi oyunlarla birlikte GCompris’le tan??t?rd?m. Uzun s?redir de baya?? idare etti. Malesef art?k Zoo Tycon gibi boyundan b?y?k oyunlara merak sald?. Eskisi kadar oynam?yor ama arada bir bakmay? ihmal etmiyor.
Seminerden sonra Tuna biraz bozulmu? “ben say? toplamay? da g?sterecektim, ben s?zc?k bulmay? da g?sterecektim. Onur bana g?stertmedi” diye. 🙂 . Eh k?smetse ba?ka zaman…

8 Mayıs 2007

Posted In: ?zg?r yaz?l?m, linux, lkd, Ya?am

De?mesin Ya?l? Boya

?enlikte bir oturumda branda boyam?? olmam g?ndeme geldi. Merakl?s?na hikayesi…
Brandan?n orijinal tasar?m?:
flama

Branda haz?rlan?p kap?lara as?lmak ?zere onaya gitti?inde ODT? logosunun i?i saydam oldu?u i?in geri plan renginde kalm??. ?niversitemin duyarl? (!) ki?ilikleri daha ?nce bu konuda i? hizmetlerin ba??n?n etini yemi? olsa gerek ki branday? geri ?evirdiler.

Alelacele ?z?m bulmak i?in biraz debelendikten sonra “daksille olmaz, ya?l? boya laz?m” dendi. Sevgili ??renci i?leri sekreterimiz Perihan’?n gaz?yla ya?l? boya, ka??t bant , makas ve f?r?a marifetiyle logonun k?rm?z? k?s?mlar?n? bantlayarak geri kalan?n? boyad?m:
00001-800.jpg

Fakat ak?am mesai saati ge?ince sabaha kadar kurumaya b?rakt?m ve sabah a?t?m:
00002-800.jpg

Malesef band?n alt?na s?zan boya sa?a sola da bula?may? ihmal etmemi?ti. Neyse yine alelacele tiner bulup kenarlar? rotu?land? ve tertemiz hale getirildi. 2 May?s sabah 9:45 itibariyle afi?leri i? hizmetlere ilettim. “?of?r gelince hemen ast?ral?m” yan?t?n? ald?m.

B?t?n bu ko?u?turmacan?n ard?ndan kap?da brandalar as?lm??t?r i? huzuruyla di?er i?lerle u?ra??rken brandalar?n as?lmad??? haberi geldi. Nilg?n sordu?unda “biz onlar? etkinlik ba?lad??? g?n as?yoruz. Gece yar?s? asaca??z” yan?t?n? ald?k >:-(. Brandam?z Sindrella’n?n arac?n?n balkaba?? olmas?n? m?teakiben g?ndere nihayet ?ekildi.

As?ld?ktan sonra be?enilerini sunanlara te?ekk?r eder, her t?rl? boya badana i?lerinizde titiz i??ili?imiz ve uygun fiyatlar?m?zla hizmetinizde oldu?umuzu birkez daha belirtiriz. 🙂

7 Mayıs 2007

Posted In: lkd, Ya?am

?enlik program?

“Hadi o eklendi bu ??kt?, bunun yeri de?i?ti” derken makul d?zeydeki ?enlik program? ??kt?. bu adresten ?srarla isteyiniz 🙂 . Seminer ?zetlerini yak?nda ekleyece?iz. Konferans bildirileri de ??yle:

Konferans (Salon D)

5 May?s Cumartesi
09:30 B?y?k ?l?ekli Arama Motorlar?nda Kar??la??lan Zorluklar Enis S?ztutar
Bigtable ve HBase: Yap?land?r?lm?? Veri i?in Da??t?k, ?l?eklenebilir ve G?venilir bir Depolama Sistemi Sertan Alkan
11:15 MapReduce, Basitle?tirilmi? Da??t?k Veri ??leme Sistemi ve Arama Motoru ?rne?i Do?acan G?ney
Linux Cluster ?zerinde LVS kullanarak Layer 4 seviyesinde ipvsadm ile y?k dengeleme K?r?ad Yusuf Konu?
13:30 ?niversitelerin ?zg?r Yaz?l?mlara Ge?i? S?recinde ?zlenmesi Gereken Yollar ?zerine Tasar? Server Acim
??letim Sistemleri Derslerinin Linux Tabanl? Verilmesi ?brahim K?rpeo?lu
15:15 Kablosuz A?larda Tek Kullan?ml?k ?ifre ile Kimlik Do?rulama Uygulamalar? Ça?lar ?lk?derner
Çoban Tux: Robot O?ullar? Projesi ve Linux

26 Nisan 2007

Posted In: linux, lkd

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com