LKD YK’ya veda

2003 y?l?nda yedek ?yelikten dahil olmu? oldu?um Linux Kullan?c?lar? Derne?i Y?netim Kurulu’ndan 1 hafta kadar ?nce istifa ettim. Y?netim Kurulu’nun yo?un toplant? program?na ve ?al??ma y?ntemine uyamad???m i?in uzun s?redir gurur duyarak s?rd?rd???m bu g?revi b?rakt?m. Malesef devam ederek bir ?eyleri de?i?tirecek enerjim yoktu.

Tabi dernekle olan ili?kimi kesmiyorum. Derne?e bir ?ye olarak katk? vermeyi s?rd?rmek istiyorum. Dernek ciddi bir b?y?me sanc?s? ge?iriyor. Bir kullan?c? toplulu?u olarak boyundan ?ok b?y?k i?leri ba?aran dernek daha b?y?k, ?rg?tl? bir yap?y? ayn? temellerde devam ettiremiyor. Benim bulundu?um d?nemde YK olarak bunu de?i?tirmek i?in ?e?itli planlar yapt?k ama arzulad???m?z a??l?m? getiremedik ve derne?in kendini devam ettirmesi i?in gerekli b?rokrasiyle u?ra?maktan ?rg?tlenmeye y?nelik ciddi ad?mlar atamad?k.

Ben yine de derne?in gelece?ini ?ok ayd?nl?k g?r?yorum. Bu YK ve g?revi May?s’ta devir alacak YK’n?n ?yelerin de deste?iyle derne?i ?ok daha ba?ar?l? yerlere getirece?ine inan?yorum. Sonu?ta y?netimler ge?icidir ama ?yeler derne?e sahip ??kt?k?a dernek ya?ayacakt?r.

Bir y?l? a?k?n s?redir beraber ?al??t???m?z Y?netim Kurulu ?yelerine ve g?revi benden teslim alacak ?yelere ba?ar?lar diliyorum. D?rt y?ll?k g?revim s?ras?nda bir kusur ettiysem affola…

10 Ekim 2007

Posted In: lkd

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com