Ders Notlarim

Ge?en yaz ODT?’n?n OpenCourseWare projesi i?in ders notu ?a?r?s? yapm??lard?. Ben de
yan?t vermi?tim. 2-3 hafta ?nce Programlama Dili Kavramlar? dersimi koyduklar?n? g?rd?m. Dersin 2/3’l?k k?sm?n?n notlar? var ve g?zel yan? uzaktan e?itim i?in T?rk?e haz?rlam?? olmam.
?ngilizce olarak yine “Bilgisayarl? Grafik” dersi notlar?m da ayn? yerde var. Ger?i bu dersin daha g?ncel OpenGL ?rnekli kopyas? dersi benden sonra verenler taraf?ndan b?l?m sayfas?nda geli?tiriliyor.
Proje g?zel bir proje. Ders i?erikleri Creative Commons’la a??l?yor. Ama ?u anda ders say?s? ?ok az ve dersler detays?z. ODT? gibi ?ngilizce e?itim yapan bir kurumda T?rk?e not pek ?remiyor tabii. Çevirme g?n?ll?lerini severek projeye dahil edeceklerini tahmin ediyorum.

13 Mart 2008

Posted In: ?zg?r yaz?l?m, Akademik

Periyodik cetvel, spektrum tablosu, bunlar inan?lmaz bir hazine.

a?a??daki yaz? bizim Kovan laboratuvar?n?n gazetelerde ??kan haberlerden birine ?nternet’ten yap?lm??:

Otomatik kontrol mefhumu olduk?a ?nemli.Art?k insanl?k ?yle bir hale geldi ki birbirlerini ?ld?rme yar???na giren modern entel toplumu y?z?nden otomataya girmemek yaz?k olurdu.insanlar aray?? i?indeler mor ?tesi,k?z?l ?tesi derken art?k galaksiler aras? haberle?meye kadar gidiyor.Bir mor ?tesi amp?l ba?l?yor ses titre?imlerini aynen g?nderiyor.Temel bilimler ?ok ?nemli.Periyodik cetvel,spektrum tablosu bunlar inan?lmaz bir hazine.?nsano?lunun bilgi hazinesi kimsenin tekelinde kalmamal?,yay?lmal?.

Kesinlikle s?per 🙂 . Organize yapay zekayla ilgili ?ok de?erli ?al??malar yapan bir laboratuvar?n b?t?n ?al??mas?n? aslen pek alakal? olmayan “may?n temizleme”ye indirgeyen habercilere mi yoksa bu yorumu ve di?er yorumlar? yapanlara m? g?leyim bilmiyorum. Sonu?ta ?lkenin bilime bak??? komik, hatta trajikomik 🙂

26 Haziran 2007

Posted In: Akademik, Geyik, Ya?am

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com