Like a Prayer

Son d?nemde mail istemcilerinin b?y?k ?o?unlu?unu ?nternet taray?c?lar? ele ge?irdi. Çogu ki?i IMAP istemciler yerine aslen HTTP-IMAP ge?idi olan webmail uygulamalar?n? tercih ediyor.

Webmail sunucular?n?n b?y?k ?o?unlu?u durumsuz ?al???yor. Yani istemciden gelen her t?klamada yeni bir IMAP oturumu a??p i?lemi yapt?ktan sonra oturumu kaybediyor. Rouncube gibi posta ba?l?k listesini tamponda tutanlar var ama hala bir “yetkilendir-i?lemi yap-??k” d?ng?s?n? i?letmek zorunda kal?yorlar.

??lemi h?zland?rman?n bir yolu bir IMAP vekil sunucusu yerle?tirmek (Bkz. imapproxy) b?ylelikle yetkilendirmeyi ve oturumu a??k tutarak yeniden kullanabiliyorsunuz. Ama hala sunucu, istemcinin durumunu tutmad??? i?in thunderbird, kmail, evolution benzeri istemcilerden yava?s?n?z.

?ki y?l kadar ?nce, ya bunu yapm??lard?r dedi?imde Prayer‘la kar??la?t?m. C ile yaz?lm??, tam d???nd???m gibi her oturum i?in oturumun durumunu sunucuda tutan, IMAP oturumunu a??k tutan ve dolay?s?yla her t?klamada sadece minimum gerekli i?lemi yapan, bu sayede de son derece h?zl? bir webmail yaz?l?m?. Kullan?c? aray?z? ?irkin olsa da h?z? ger?ekten m?thi?. Ayr?ca PHP tabanl? olan webmail’lere g?re g?venli oldu?u da muhakkak. Eminim Java gibi bir dilde uygulama sunucular? ?zerinde ?al??an muadilleri vard?r ama ben Prayer’in bu ko?ullarda pop?ler olmamas?na ?ok ?a??r?yorum.

Eeee, bunlar? niye ?imdi yaz?yorsun derseniz, yeni s?r?m? ??km??, G?kdeniz kurmu?, ben duyuray?m, siz kurun, sonra gelenler de hani bana hani bana desin diye… ­čÖé

13 Ekim 2008

Posted In: ?zg?r yaz?l?m, linux, prayer, webmail

Ders Notlarim

Ge?en yaz ODT?’n?n OpenCourseWare projesi i?in ders notu ?a?r?s? yapm??lard?. Ben de
yan?t vermi?tim. 2-3 hafta ?nce Programlama Dili Kavramlar? dersimi koyduklar?n? g?rd?m. Dersin 2/3’l?k k?sm?n?n notlar? var ve g?zel yan? uzaktan e?itim i?in T?rk?e haz?rlam?? olmam.
?ngilizce olarak yine “Bilgisayarl? Grafik” dersi notlar?m da ayn? yerde var. Ger?i bu dersin daha g?ncel OpenGL ?rnekli kopyas? dersi benden sonra verenler taraf?ndan b?l?m sayfas?nda geli?tiriliyor.
Proje g?zel bir proje. Ders i?erikleri Creative Commons’la a??l?yor. Ama ?u anda ders say?s? ?ok az ve dersler detays?z. ODT? gibi ?ngilizce e?itim yapan bir kurumda T?rk?e not pek ?remiyor tabii. ├çevirme g?n?ll?lerini severek projeye dahil edeceklerini tahmin ediyorum.

13 Mart 2008

Posted In: ?zg?r yaz?l?m, Akademik

Tuna ve Gcompris sunumu

BMB_198.jpg San?r?m ?enlikte bu sene bir ya? rekoru k?rd?k. De?erli arkada??m ve asistan?m Tuna’yla “GCompris: ├çocuklar ??in E?itici ?zg?r Oyunlar” adl? bir seminer verdik. Ben s?k?c? k?sm? yap?p projeyi vs. anlatt?m Tuna da bilmeyenler i?in oyunlar? g?sterdi.
Tuna 2002 do?umlu, 5 ya??nda ve 2 ya??ndan beri GCompris oynuyor. Bir kurtarma operasyonu i?in annesinin diz?st? bilgisayar?na acilen Linux kurup onun ?zerinde ppracer gibi oyunlarla birlikte GCompris’le tan??t?rd?m. Uzun s?redir de baya?? idare etti. Malesef art?k Zoo Tycon gibi boyundan b?y?k oyunlara merak sald?. Eskisi kadar oynam?yor ama arada bir bakmay? ihmal etmiyor.
Seminerden sonra Tuna biraz bozulmu? “ben say? toplamay? da g?sterecektim, ben s?zc?k bulmay? da g?sterecektim. Onur bana g?stertmedi” diye. ­čÖé . Eh k?smetse ba?ka zaman…

8 May─▒s 2007

Posted In: ?zg?r yaz?l?m, linux, lkd, Ya?am

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com