Google translate ile doland?r?c?l?k

Ço?unuz a?a??daki gibi doland?r?c?l?k e-postalar? alm??s?n?zd?r.

Biz ?u anda bizim metu.edu.tr Veri Taban? y?kseltiyorsan?z, Bu y?kseltmek i?in metu.edu.tr hesab?n?z? kapatabilirsiniz,senin metu.edu.tr hesap korumak i?in, ileri l?tfen Kullan?c? Ad? ve ?ifre E-posta ile customercare hizmetleri:
….@att.net


Bu eskiden ?ngilizce phishing (oltac?l?k diye ?evirilebilir) e-postas? atanlar?n Google translate’i ke?fetmeleri ile ba?lad?. Her ?lkeye kendi dilinde olta atmak ?ok ak?ll?ca bir fikirdi. Fakat bu arkada?lar?n Google translate’in T?rk?e’de ne kadar ba?ar?s?z oldu?u konusunda bir fikirleri yok. Yine de bilgisayar deyimleriyle konu?an insanlar?n anla??lmaz oldu?u varsay?m?yla yukardaki yaz?ya itibar edenler olabilir belki :).

Çeviri servisleri olduk?a yayg?n olarak kullan?lmaya ba?land?. Fakat malesef ba?ar?l? bir T?rk?e ?eviri motoru ?zerine ciddi bir projeyi finanse etmeye kimse yana?m?yor. 10 y?l kadar ?nce yabanc? bir firma T?rk?e’yle ilgili bir proje yapm??t? ve ?eviri motorlar?na T?rk?e’yi ekletmi?ti ve belli bir d?zeyde ba?ar? yakalam??t?, sonlar? ne oldu bilmiyorum. Var olan google translate gibi motorlar da istatistiksel ve kestirme y?ntemler kulland?klar? i?in T?rk?e’ye ?zg? zorluklarla ba?a ??kam?yor.

Birka? ay ?nce de “biz s?per ?eviri yap?yoruz, sizin d?nyan?n her yerinden insanlarla T?rk?e chat yapman?z? sa?l?yoruz” diyen bir adam ??km??t? televizyona. Ben de bir T?rk ?irketi ?eviri ile ilgileniyor demi?tim. Hemen web sayfalar?na girdim ve kar??ma Google translate ??kt?. 🙂

8 Nisan 2010

Posted In: ?eviri, bilgisayar, goggle translate, pishing, Ya?am

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com